logo

Hasta Hakları

Anasayfa / Kurumsal / Hasta Hakları

Hasta Hakları

Biliyoruz ki hayatımızın akışı içinde sahip olduğumuz hak ve görev, sorumluluklarımız önemlidir. Buradan hareketle “Türkiye Cumhuriyeti Hasta Hakları Yönetmeliği”nden hareketle hastalarımızın hangi haklara ve hizmet alımlarında ne tür sorumluluklara sahip olduklarının bilgilendirilmesi için tarafımızca hazırlanmıştır.

Madde 5.  Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki ilkelere uyulması şarttır:

 1. Kocaeli Hastanesi olarak yönetmeliğin ifade ettiği şartalar uymak bizim sorumluluğumuzdur.  Bedeni, ruhi ve soysa yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulur.
 2. Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı  ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.
 3. Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal      durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir.
 4. Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.
 5. Kişi, rızası ve Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz.
 6. Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

HASTA HAKLARI

 • Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

Hastanemize gelen tüm hastalarımızın sağlık hizmetlerinden ihtiyacı doğrultusunda adil tutum çerçevesi içinde “sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere” sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.

 • Bilgi İsteme

Hastalarımız almak istediği sağlık hizmetleri hakkında bilgi isteme hakkına sahiptir. Alacağı hizmetin şart ve imkânları hakkında bilgilenme isteği tarafımızca gözetilmektedir.

 • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

Hastalarımız kurumumuzdan aldıkları uygun ve yeterli bilgi doğrultusunda  tedaviyi kabul etme ya da reddetme hakkına sahiptir. Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir.

 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Hastalarımız verilen bilgiler doğrultusunda kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkının varlığı tarafımızca gözetilmektedir.

 • Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım

Hastalarımız, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.

 • Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

Herhangi bir sağlık teşhis ve korunma gerekçesi olmaksızın, ölüme yol açabilecek ya da hayati tehlike oluşturacak  hiç  şey yapılamaz ve talep de edilemez.

 • Ötenazi Yasağı

Ötenazi yasaktır. Tıbbi gerekçelerde ya da başka bir sebeple de olsa, kişi yaşam hakkından vazgeçilemez. Kişi ya da  bir başkası tarafından bu  talep edilse de,yaşama son verilemez.

 • Tıbbi Özen Gösterilmesi

Sağlık kadrosu hastanın ihtiyaç duyduğu ve olması gereken tüm tıbbi itinayı ortaya koyar. Hastanın yaşamı sürdürmesi zor olduğunda ya da mümkün olmadığı durumlarda da hastanın acısını  azaltmaya veya dindirmeye çalışmak ilkemizdir.

 • Gizlilik  ve Mahremiyet Hakkı
 1. Hasta sağlık durumu hakkında bilgi paylaşımının sadece kendisince yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Bu karar hastadan yazılı olarak alınır ve hastanın başkasına bilgi verilebileceği  onayı gelene kadar bilgilendirme sadece kendisine yapılır.
 2. Hastanın psikolojisinde olumsuz olabilecek etki yaratması ve hastalığın olumsuz seyrini arttırması  ihtimali; kayda değer oranda olumsuz olması  göz önünde bulundurularak teşhis  saklanabilir. Hastaya veya yakınlarına, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verilip verilmemesi ise  belirtilen şartlar doğrultusunda hekimlerimizin  takdirine bağlıdır.
 3. Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.
 4. Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi kurumumuzca esastır. Yapılan tıbbi müdahaleler, hastanın mahremiyetine saygı çerçevesinde yapılır.
 • Güvenliğin Sağlanması

Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır. Kurumumuz hastaların ve ziyaretçi, refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almaktadır.

 • Dini Görevlerini Yerine Getirebilme

Hastanemizde hastalarımızın dini görevlerini rahatça  yapabilmeleri adına ibadethanelerimiz ile destek vermekteyiz. Kadın ve erkek olarak iki ayrı ibadethanemiz hastalarımızın kullanımı için bulunmaktadır.Hastanın isteği ile hastanın dini ihtiyaçlarına göre  telkin ve dua için din adamını getirme hakkı vardır.

 • İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret
 1. Hastanemiz  hastalara ve hasta  yakınlarına, hasta  ziyaretçilerine güler yüzlü, nazik  ve anlayışlı tutum ve davranışı ilke edinmiştir.
 2. Hastanemizde insani koşulların gereği olan hijyenin sağlanması,  gürültü  ve rahatsız edici  etkenlerin olmaması sağlamak görevimizdir.
 3. Hasta ziyaretçileri  hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken bilgilendirmeler tarafımızca yapılır.  
 • Refakatçi Bulundurma

Madde 40. Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı ve bu konuda alınacak tedbirler, sağlık kurum ve kuruluşunun çalışma usül ve esaslarını gösteren mevzuata ayrıca düzenlenir.

 • Hak ihlali aynı zamanda ceza hukukuna göre suç teşkil ettiği takdirde, memur olan personel hakkında,Memurin Muhakema Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşurma sonucunda lüzum-u muhakeme kararı verişiri ise , dosya cumhuriyet başsavcılığına gönderilerek ceza davası açılması ve böylece hakkında fiiline uygun bulunna cezai müeyyidenin tatbiki sağlanır.
 • Kamu görevlisi olmayan personelin hasta haklarını ihlallerinden doğan hukuki sorumlulukları, genel hükümlere göre doğrudan doğruya kendilerine veya bunları çalıştıran kurum ve kuruluşlara karşı veya hem kendilerine ve hem de çalıştıranlara karşı birlikte dava açılarak ileri sürülebilir.
 • Kamu görevlisi olmayan personel hakkında, ceza hukukuna göre suç teşkil eden fiilleri sebebiyle cezai müeyyideler tatbik edilmesi, genel hükümlere göre doğrudan doğruya cumhuriyet savcılıklarına yapılacak ihbar veya şikâyet yoluyla gerçekleştirilebilir.

HASTA SORUMLULUKLARI

Madde 42/A – (Ek:RG-8/5/2014-28994)

 • Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:
 1. Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi  ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 2. Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve  sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
 3. Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelir ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
 4. Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 5. İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
 6. Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 7. Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.